Algemene Verkoop-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden

HOGERVORST VERPAKKINGEN BLEISWIJK v.o.f., gevestigd te Bleiswijk.
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Gouda onder nr. 31375.

 1. lndien niet uitdrukkelijk anders met ons is overeengekomen, geschieden alle verkopen op onderstaande voorwaarden en zijn deze voor partijen bindend.
 2. Onze offertes zijn strikt vrijblijvend. Bestellingen aan vertegenwoordigers of andere tussenpersonen opgegeven, zijn eerst van kracht na onze schriftelijke bevestiging.
 3. Levering der goederen geschiedt af ons magazijn, zodat de goederen reizen voor rekening en risico van de koper, behoudens in het geval van Artikel7:11 B.W. Wij zijn te allen tijde vrij in de keuze van het vervoermiddel. lndien franco levering is overeengekomen zijn wij slechts verplicht daar te leveren waar dit met het door ons gekozen vervoermiddel op normale wijze mogelijk is en is de koper verplicht om de goederen aldaar in ontvangst te nemen.
 4. Alle reclames, geen uitgezonderd, kunnen slechts in behandeling worden genomen, indien zij binnen redelijke termijn, doch uiterlijk binnen 14 dagen na datum van ontvangst schriftelijk te onzer kennis zijn gebracht. Nadien is elk reclamerecht vervallen. Elk reclamerecht vervalt eveneens door het gebruiken of verwerken van het geleverde. Elke aansprakelijkheid wegens verborgen gebreken wordt door ons uitgesloten, behoudens onze aansprakelijkheid ingevolge de wet. In dat geval is onze aansprakelijkheid nimmer verdergaand dan de hoogte van het factuurbedrag. lndien een klacht als juist erkend wordt, zijn wij gerechtigd opnieuw te leveren, of de overeengekomen werkzaamheden te verrichten, zonder dat de afnemer op enige andere schadeloosstelling aanspraak kan maken. Verrekening ter zake van reclame door onze afnemer is niet geoorloofd. Ondanks reclame is de afnemer tot stipte, volledige betaling gehouden.
 5. De koper heeft bij reclame geen recht de betaling van het niet betwiste gedeelte van onze vordering op te schorten.
 6. Elke overeenkomst van koop en verkoop wordt door ons aangegeven onder de opschortende voorwaarde dat ons uit informaties voldoende kredietwaardigheid van de koper blijkt.
 7. Betaling behoort plaats te hebben netto 30 dagen na factuurdatum te onzer domicilie. Is de koper nalatig met de betaling op de overeengekomen tijd en/of overeengekomen wijze, dan zal hij in verzuim zijn door het enkele verstrijken van de termijn, zonder dat een sommatie of ingebrekestelling is vereist. Koper doet uitdrukkelijk afstand van zijn recht op verrekening van enige terugvordering of tegenvordering zijnerzijds. Bij verzuim van tijdige betaling van de koopprijs of een deel daarvan is de koper een rente verschuldigd van 1% per maand, of gedeelte van een maand van het ogenblik af waarop betaling had moeten geschieden. In dit geval, evenals in het geval van staking van betaling, aanvraag van surseance van betaling of faillissement of liquidatie van de zaken van de koper, is de koper verplicht op onze eerste aanvraag de nog in zijn bezit zijnde onbetaalde goederen te onzer beschikking te stellen en zijn wij gerechtigd deze goederen terug te nemen zonder enige aanmaning, sommatie of ingebrekestelling en zonder enige rechterlijke tussenkomst. Wij zijn alsdan gerechtigd deze goederen tot ons te nemen, waar deze zich ook mochten bevinden en de eigendommen van de koper zodanig te betreden; een en ander 50,00. In geval in het kader van incassomaatregelen het faillissement van de koper wordt aangevraagd, is deze eveneens de in het desbetreffende arrondissement gebruikelijke kosten van een faillissementsaanvrage verschuldigd.
 8. Bij het annuleren van een order kan een bepaald percentage van het oorspronkelijke factuur-bedrag aan degene, die de order geplaatst heeft in rekening worden gebracht, indien de voorbereidende werkzaamheden en eventueel gemaakte kosten van aanzienlijke omvang zijn.
 9. Geleverde en geaccepteerde goederen worden door ons niet teruggenomen.
 10. Omstandigheden van dien aard, dat het vorderen van naleving of verder nakoming van een overeenkomst jegens ons kennelijk onredelijk zou zijn, gelden voor ons als overmacht en geven ons het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren dan wei naar onze keuze op te schorten, zonder dat de koper recht op schadevergoeding kan doen gelden.
 11. Zolang de koper de gekochte en aan hem geleverde goederen nog niet of niet volledig betaald heeft, blijven de goederen tot meerdere zekerheid eigendom van de verkoper. De afnemer is verplicht indien hij in gebreke is gebleven met betaling op verzoek van verkoper de aan hem geleverde goederen onverwijld franco retour te zenden.
 12. Alle tekeningen, ontwerpen etc. blijven ons eigendom en mogen zonder onze schriftelijke toestemming noch geheel, noch gedeeltelijk worden gekopieerd of aan enige derden ter hand gesteld of getoond worden. Zij moeten op ons verzoek onmiddellijk aan ons teruggezonden worden.
 13. Alle geschillen, daaronder begrepen die, we ike slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd, welke tussen koper en verkoper mochten ontstaan, naar aanleiding van de offerte en/ of koopovereenkomst of van de overeenkomsten, welke daarvan het gevolg zijn, worden met uitsluiting van elke rechter onderworpen aan de bevoegde rechter ter domicilie van onze vennootschap, behoudens al thans andersluidende dwingende wetsbepalingen.